Có 1 kết quả:

fù mǔ shuāng wáng ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄤ ㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have lost both one's parents