Có 1 kết quả:

fù ài

1/1

fù ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paternal love