Có 1 kết quả:

fù xì

1/1

fù xì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paternal line
(2) patrilineal