Có 1 kết quả:

fù jí

1/1

fù jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

parent (computing)