Có 1 kết quả:

fù bèi

1/1

fù bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

people of one's parents' generation