Có 1 kết quả:

yé menr

1/1

yé menr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 爺們|爷们[ye2 men5]