Có 1 kết quả:

shuǎng lì

1/1

shuǎng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) efficient
(2) brisk
(3) neat