Có 1 kết quả:

shuǎng qì

1/1

shuǎng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cool fresh air
(2) straightforward