Có 1 kết quả:

shuǎng mù

1/1

shuǎng mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pleasant to behold
(2) attractive