Có 1 kết quả:

shuǎng shēn fěn

1/1

shuǎng shēn fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baby powder
(2) talcum powder