Có 1 kết quả:

piàn duàn

1/1

piàn duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) section
(2) fragment
(3) segment