Có 1 kết quả:

piàn duàn

1/1

piàn duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragment (of speech etc)
(2) extract (from book etc)
(3) episode (of story etc)