Có 1 kết quả:

bǎn huà

1/1

bǎn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) picture printed from a woodblock, stone, copper plate etc
(2) print