Có 1 kết quả:

pái zi

1/1

pái zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sign
(2) trademark
(3) brand