Có 1 kết quả:

yá gòu

1/1

yá gòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dental plaque
(2) tartar