Có 1 kết quả:

yá běn zhì

1/1

yá běn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dentin
(2) dentine