Có 1 kết quả:

yá jūn bān

1/1

yá jūn bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dental bacterial plaque