Có 1 kết quả:

niú zǎi bù

1/1

niú zǎi bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

denim