Có 1 kết quả:

niú nǎi

1/1

niú nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cow's milk
(2) CL:瓶[ping2],杯[bei1]

Một số bài thơ có sử dụng