Có 1 kết quả:

niú shān zhuó zhuó

1/1

niú shān zhuó zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

treeless hills (idiom)