Có 1 kết quả:

niú hǎi mián zhuàng nǎo bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bovine spongiform encephalopathy, BSE
(2) mad cow disease