Có 1 kết quả:

niú dòu

1/1

niú dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cowpox