Có 1 kết quả:

niú dòu bìng

1/1

niú dòu bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cow pox