Có 1 kết quả:

niú bǎi yè

1/1

niú bǎi yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) omasum
(2) beef tripe