Có 1 kết quả:

niú pí

1/1

niú pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cowhide
(2) leather
(3) fig. flexible and tough
(4) boasting
(5) big talk