Có 1 kết quả:

niú huáng suān

1/1

niú huáng suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

taurine