Có 1 kết quả:

niú yī duì qì ㄋㄧㄡˊ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

couple living in destitute misery (idiom)