Có 1 kết quả:

niú láng zhī nǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Cowherd and Weaving maid (characters in folk story)
(2) separated lovers
(3) Altair and Vega (stars)