Có 1 kết quả:

niú mǎ

1/1

niú mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oxen and horses
(2) beasts of burden
(3) CL:隻|只[zhi1]