Có 1 kết quả:

niú mǎ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) oxen and horses
(2) beasts of burden
(3) CL:隻|只[zhi1]