Có 1 kết quả:

niú guǐ shé shén ㄋㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄜˊ ㄕㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) evil monsters
(2) (fig.) bad characters
(3) (political) bad elements