Có 1 kết quả:

niú guǐ shé shén

1/1

niú guǐ shé shén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil monsters
(2) (fig.) bad characters
(3) (political) bad elements