Có 1 kết quả:

niú bí zi ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) key point
(2) crux
(3) (old) Daoist (facetious)