Có 1 kết quả:

pìn mǔ lí huáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a black stallion or possibly a yellow mare (idiom); don't judge by outward appearance