Có 1 kết quả:

mǔ dan pí

1/1

mǔ dan pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

root bark of the peony tree (used in TCM)