Có 1 kết quả:

láo yǒu

1/1

láo yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inmate
(2) cellmate