Có 1 kết quả:

mù xù

1/1

mù xù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) raising livestock
(2) animal husbandry