Có 1 kết quả:

ㄨˋ

1/1

ㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. con vật
2. đồ vật

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỉ chung người, sự việc, các loài trong trời đất. ◎Như: “thiên sanh vạn vật” 天生萬物 trời sinh ra muôn vật.
2. (Danh) Người khác, sự việc, cảnh giới bên ngoài (đối với bản ngã). ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi” 不以物喜, 不以己悲 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.
3. (Danh) Nội dung, thực chất. ◎Như: “hữu vật hữu tắc” 有物有則 mỗi sự vật có phép tắc riêng, “không đỗng vô vật” 空洞無物 trống rỗng, không có nội dung gì.
4. (Danh) Riêng chỉ người. ◎Như: “vật nghị” 物議 lời bàn tán, bình phẩm của quần chúng, người đời. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nữ dĩ hình tích quỷ dị, lự hãi vật thính, cầu tức bá thiên” 女以形蹟詭異, 慮駭物聽, 求即播遷 (Thanh Nga 青娥) Cô gái vì hành trạng lạ lùng, lo ngại người ta bàn tán, liền xin dọn nhà đi nơi khác.
5. (Động) Tìm, cầu. ◎Như: “vật sắc” 物色 dò la, tìm tòi. ◇Phù sanh lục kí 浮生六記: “Thiến môi vật sắc, đắc Diêu thị nữ” 倩媒物色, 得姚氏女 (Khảm kha kí sầu 坎坷記愁) Nhờ mai mối dò la, tìm được một người con gái nhà họ Diêu.
6. (Động) Chọn lựa. ◇Tả truyện 左傳: “Vật thổ phương, nghị viễn nhĩ” 物土方, 議遠邇 (Chiêu Công tam thập nhị niên 昭公三十二年) Chọn đất đai phương hướng, bàn định xa gần.

Từ điển Thiều Chửu

① Các loài sinh ở trong trời đất đều gọi là vật cả. Thông thường chia ra ba loài: (1) Ðộng vật 動物 giống động vật, (2) Thực vật 植物 giống thực vật, (3) Khoáng vật 礦物 vật mỏ, v.v.
② Sự vật, như hữu vật hữu tắc 有物有則 một vật có một phép riêng.
③ Vật sắc 物色 dò la tìm tòi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đồ, vật, đồ vật, sự vật, của cải: 公物 Của công; 新事物 Sự vật mới; 有物有則 Mỗi sự vật đều có phép tắc riêng;
② Người ta, thế gian: 待人接物 Xử thế, cư xử, ăn nói;
③ 【物色】vật sắc [wùsè] Tìm kiếm người nào dựa theo những vật mà người ấy dùng. (Ngr) Tìm kiếm, tìm hiểu, thăm dò, tìm tòi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung mọi thứ mọi loài. Td: Động vật. Sinh vật — Đồ đạc. Đoạn trường tân thanh : » Chiếc vành với bức tờ mây, Duyên này thì giữ vật này của chung «.

Từ điển Trung-Anh

(1) thing
(2) object
(3) matter
(4) abbr. for physics 物理

Từ ghép 938

Āī jí gǔ wù xué 埃及古物学Āī jí gǔ wù xué 埃及古物學Āī jí gǔ wù xué zhě 埃及古物学者Āī jí gǔ wù xué zhě 埃及古物學者ān jī jiǎ suān zhǐ lèi huà hé wù 氨基甲酸酯类化合物ān jī jiǎ suān zhǐ lèi huà hé wù 氨基甲酸酯類化合物bǎi wù 百物bài wù jiào 拜物教bāo zhuāng wù 包装物bāo zhuāng wù 包裝物bǎo wù 宝物bǎo wù 寶物bào liè wù 爆裂物bào tiǎn tiān wù 暴殄天物bào zhà wù 爆炸物bēi zhōng wù 杯中物bèi zǐ zhí wù 被子植物bèi zǐ zhí wù mén 被子植物門bèi zǐ zhí wù mén 被子植物门biàn wēn dòng wù 变温动物biàn wēn dòng wù 變溫動物biàn zhèng wéi wù zhǔ yì 辩证唯物主义biàn zhèng wéi wù zhǔ yì 辯證唯物主義bié wú tā wù 別無他物bié wú tā wù 别无他物bīn wēi wù zhǒng 濒危物种bīn wēi wù zhǒng 瀕危物種Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē 濒危野生动植物种国际贸易公约Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē 瀕危野生動植物種國際貿易公約bīng jī wù 冰积物bīng jī wù 冰積物bó wù 博物bó wù duō wén 博物多聞bó wù duō wén 博物多闻bó wù guǎn 博物館bó wù guǎn 博物馆bó wù qià wén 博物洽聞bó wù qià wén 博物洽闻bó wù yuàn 博物院bǔ rǔ dòng wù 哺乳动物bǔ rǔ dòng wù 哺乳動物bǔ rǔ lèi dòng wù 哺乳类动物bǔ rǔ lèi dòng wù 哺乳類動物bǔ zú wù 补足物bǔ zú wù 補足物bù jí wù dòng cí 不及物动词bù jí wù dòng cí 不及物動詞bù míng fēi xíng wù 不明飛行物bù míng fēi xíng wù 不明飞行物bù yǐ wù xǐ , bù yǐ jǐ bēi 不以物喜,不以己悲cái wù 財物cái wù 财物cán liú wù 残留物cán liú wù 殘留物cán mín hài wù 残民害物cán mín hài wù 殘民害物cán yú wù 残余物cán yú wù 殘餘物cǎo běn zhí wù 草本植物cǎo shí dòng wù 草食动物cǎo shí dòng wù 草食動物cè shēng dòng wù 侧生动物cè shēng dòng wù 側生動物chǎn wù 产物chǎn wù 產物cháng lǜ zhí wù 常綠植物cháng lǜ zhí wù 常绿植物cháng wù 長物cháng wù 长物chāo wù lǐ 超物理chén diàn wù 沉淀物chén diàn wù 沉澱物chén jī wù 沉积物chén jī wù 沉積物chéng xiāo huò wù 承銷貨物chéng xiāo huò wù 承销货物chí xù xìng zhí wù rén zhuàng tài 持續性植物人狀態chí xù xìng zhí wù rén zhuàng tài 持续性植物人状态chí xù xìng zhí wù zhuàng tài 持續性植物狀態chí xù xìng zhí wù zhuàng tài 持续性植物状态chí zhōng wù 池中物chōng tián wù 充填物chǒng wù 宠物chǒng wù 寵物chū bǎn wù 出版物chǔ wù 储物chǔ wù 儲物chǔ wù guì 储物柜chǔ wù guì 儲物櫃chuán qí rén wù 传奇人物chuán qí rén wù 傳奇人物cì bāo dòng wù 刺胞动物cì bāo dòng wù 刺胞動物cì jī wù 刺激物cì sī bāo dòng wù 刺丝胞动物cì sī bāo dòng wù 刺絲胞動物Dà Yīng bó wù guǎn 大英博物館Dà Yīng bó wù guǎn 大英博物馆dài biǎo rén wù 代表人物dài rén jiē wù 待人接物dān xì bāo shēng wù 单细胞生物dān xì bāo shēng wù 單細胞生物dàn yǎng huà wù 氮氧化物dī děng dòng wù 低等动物dī děng dòng wù 低等動物dī fàng shè xìng fèi wù 低放射性废物dī fàng shè xìng fèi wù 低放射性廢物dǐ qī shēng wù 底栖生物dǐ qī shēng wù 底棲生物dǐ yā wù 抵押物dì dà wù bó 地大物博dì qiú wù lǐ 地球物理dì qiú wù lǐ xué 地球物理学dì qiú wù lǐ xué 地球物理學diàn jī wù 淀积物diàn jī wù 澱積物dòng wù 动物dòng wù 動物dòng wù dú sù 动物毒素dòng wù dú sù 動物毒素dòng wù fēn lèi 动物分类dòng wù fēn lèi 動物分類dòng wù jiè 动物界dòng wù jiè 動物界Dòng wù Nóng chǎng 动物农场Dòng wù Nóng chǎng 動物農場dòng wù xìng 动物性dòng wù xìng 動物性dòng wù xìng míng cí 动物性名词dòng wù xìng míng cí 動物性名詞dòng wù xìng sì liào 动物性饲料dòng wù xìng sì liào 動物性飼料dòng wù xué 动物学dòng wù xué 動物學dòng wù yóu 动物油dòng wù yóu 動物油dòng wù yuán 动物园dòng wù yuán 動物園dòng wù zhī fáng 动物脂肪dòng wù zhī fáng 動物脂肪Dòng wù Zhuāng yuán 动物庄园Dòng wù Zhuāng yuán 動物莊園dòng zhí wù 动植物dòng zhí wù 動植物dòng zhí wù fēn lèi 动植物分类dòng zhí wù fēn lèi 動植物分類dòu kē zhí wù 豆科植物dú wù 毒物dú wù 讀物dú wù 读物dǔ wù sī rén 睹物思人duō kǒng dòng wù 多孔动物duō kǒng dòng wù 多孔動物duō kǒng dòng wù mén 多孔动物门duō kǒng dòng wù mén 多孔動物門duō ròu zhí wù 多肉植物duō xì bāo shēng wù 多細胞生物duō xì bāo shēng wù 多细胞生物duō zú dòng wù 多足动物duō zú dòng wù 多足動物ē dǔ wù 阿堵物èr hào rén wù 二号人物èr hào rén wù 二號人物èr yǎng huà wù 二氧化物fā xiàn wù 发现物fā xiàn wù 發現物fā yù shēng wù xué 发育生物学fā yù shēng wù xué 發育生物學fǎn chú dòng wù 反刍动物fǎn chú dòng wù 反芻動物fǎn miàn rén wù 反面人物fǎn shēng wù zhàn 反生物战fǎn shēng wù zhàn 反生物戰fǎn wù zhì 反物質fǎn wù zhì 反物质fāng wù 方物fǎng zhī wù 紡織物fǎng zhī wù 纺织物fàng shè shēng chéng wù 放射生成物fàng shè wù 放射物fàng shè xìng fèi wù 放射性废物fàng shè xìng fèi wù 放射性廢物fàng shè xìng zhān rǎn wù 放射性沾染物fēi dòng wù xìng 非动物性fēi dòng wù xìng 非動物性fēi dòng wù xìng míng cí 非动物性名词fēi dòng wù xìng míng cí 非動物性名詞Fēi wù zhì Wén huà Yí chǎn 非物質文化遺產Fēi wù zhì Wén huà Yí chǎn 非物质文化遗产fèi wù 废物fèi wù 廢物fèi wù diǎn xin 废物点心fèi wù diǎn xin 廢物點心fèi wù xiāng 废物箱fèi wù xiāng 廢物箱fēn mì wù 分泌物fēn zǐ huà hé wù 分子化合物fēn zǐ shēng wù xué 分子生物学fēn zǐ shēng wù xué 分子生物學fēng wù 風物fēng wù 风物fēng yún rén wù 風雲人物fēng yún rén wù 风云人物fú huà wù 氟化物fú yóu shēng wù 浮游生物fǔ zhí fù gài wù 腐殖覆盖物fǔ zhí fù gài wù 腐殖覆蓋物fù chǎn wù 副产物fù chǎn wù 副產物fù jiā wù 附加物fù shǔ wù 附属物fù shǔ wù 附屬物fù zhuó wù 附着物fù zhuó wù 附著物gāo jù wù 高聚物gē jiǎo wù 搁脚物gē jiǎo wù 擱腳物gé wù 格物gé wù zhì zhī 格物致知gōng wù 公物gōng zhòng rén wù 公众人物gōng zhòng rén wù 公眾人物gòng wù 供物gòng wù 貢物gòng wù 贡物gòu wù 購物gòu wù 购物gòu wù chē 購物車gòu wù chē 购物车gòu wù dà shà 購物大廈gòu wù dà shà 购物大厦gòu wù dài 購物袋gòu wù dài 购物袋gòu wù guǎng chǎng 購物廣場gòu wù guǎng chǎng 购物广场gòu wù quàn 購物券gòu wù quàn 购物券gòu wù shǒu tuī chē 購物手推車gòu wù shǒu tuī chē 购物手推车gòu wù zhōng xīn 購物中心gòu wù zhōng xīn 购物中心gǔ jǐ zhuī dòng wù xué 古脊椎动物学gǔ jǐ zhuī dòng wù xué 古脊椎動物學gǔ shēng wù 古生物gǔ shēng wù xué 古生物学gǔ shēng wù xué 古生物學gǔ shēng wù xué jiā 古生物学家gǔ shēng wù xué jiā 古生物學家gǔ wù 古物gǔ wù 穀物gǔ wù 谷物Gù gōng Bó wù yuàn 故宫博物院Gù gōng Bó wù yuàn 故宮博物院gù tǐ wù lǐ 固体物理gù tǐ wù lǐ 固體物理gù tǐ wù zhì 固体物质gù tǐ wù zhì 固體物質gù xíng wù 固形物guài wù 怪物guài wù sì 怪物似Guó jiā Wén wù Jiàn dìng Wěi yuán huì 国家文物鉴定委员会Guó jiā Wén wù Jiàn dìng Wěi yuán huì 國家文物鑒定委員會Guó jiā Wén wù jú 国家文物局Guó jiā Wén wù jú 國家文物局Guó jiā wén wù wěi yuán huì 国家文物委员会Guó jiā wén wù wěi yuán huì 國家文物委員會guò yǎng huà wù 过氧化物guò yǎng huà wù 過氧化物guò yǎng wù méi tǐ 过氧物酶体guò yǎng wù méi tǐ 過氧物酶體hǎi xiāng chén jī wù 海相沉积物hǎi xiāng chén jī wù 海相沉積物hǎo wù 好物hé chéng wù 合成物hé fèi wù 核废物hé fèi wù 核廢物hé wù lǐ 核物理héng duàn wù 横断物héng duàn wù 橫斷物hòu dé zài wù 厚德載物hòu dé zài wù 厚德载物hòu shēng dòng wù 后生动物hòu shēng dòng wù 後生動物huā biān rén wù 花边人物huā biān rén wù 花邊人物huà hé wù 化合物huà xué wù 化学物huà xué wù 化學物huán jié dòng wù 环节动物huán jié dòng wù 環節動物huán jié dòng wù mén 环节动物门huán jié dòng wù mén 環節動物門hùn hé wù 混合物hùn zá wù 混杂物hùn zá wù 混雜物huó wù 活物huò wù 貨物huò wù 货物huò wù yùn shū 貨物運輸huò wù yùn shū 货物运输jī wù 积物jī wù 積物jí pí dòng wù 棘皮动物jí pí dòng wù 棘皮動物jí wù 及物jí wù dòng cí 及物动词jí wù dòng cí 及物動詞jí xiáng wù 吉祥物jí xìng qíng huà wù zhōng dú 急性氰化物中毒jǐ suǒ dòng wù 脊索动物jǐ suǒ dòng wù 脊索動物jǐ suǒ dòng wù mén 脊索动物门jǐ suǒ dòng wù mén 脊索動物門jǐ zhuī dòng wù 脊椎动物jǐ zhuī dòng wù 脊椎動物jǐ zhuī dòng wù mén 脊椎动物门jǐ zhuī dòng wù mén 脊椎動物門jì shēng wù 寄生物jì wù 祭物jì wù guì 寄物柜jì wù guì 寄物櫃jiǎ qiào dòng wù 甲壳动物jiǎ qiào dòng wù 甲殼動物jià lián wù měi 价廉物美jià lián wù měi 價廉物美jiàn zhù wù 建筑物jiàn zhù wù 建築物jié yí shēng wù 孑遗生物jié yí shēng wù 孑遺生物jié zhī dòng wù 節支動物jié zhī dòng wù 節肢動物jié zhī dòng wù 节支动物jié zhī dòng wù 节肢动物jié zú dòng wù 節足動物jié zú dòng wù 节足动物jǐn mì zhī wù 紧密织物jǐn mì zhī wù 緊密織物jīng jì zuò wù 經濟作物jīng jì zuò wù 经济作物jīng shén yào wù 精神药物jīng shén yào wù 精神藥物jǐng wù 景物jìng jì dòng wù 竞技动物jìng jì dòng wù 競技動物jiù wù 旧物jiù wù 舊物jiù zāi wù zī 救災物資jiù zāi wù zī 救灾物资jù hé wù 聚合物juān wù 捐物kān wù 刊物kē lì wù 顆粒物kē lì wù 颗粒物kè wài dú wù 課外讀物kè wài dú wù 课外读物kōng dòng wú wù 空洞无物kōng dòng wú wù 空洞無物kuà xià wù 胯下物kuāng qiè zhōng wù 筐箧中物kuāng qiè zhōng wù 筐篋中物kuàng wù 矿物kuàng wù 礦物kuàng wù rán liào 矿物燃料kuàng wù rán liào 礦物燃料kuàng wù xué 矿物学kuàng wù xué 礦物學kuàng wù zhì 矿物质kuàng wù zhì 礦物質lěng xuè dòng wù 冷血动物lěng xuè dòng wù 冷血動物lǐ wù 礼物lǐ wù 禮物lì shǐ bó wù guǎn 历史博物馆lì shǐ bó wù guǎn 歷史博物館lì shǐ rén wù 历史人物lì shǐ rén wù 歷史人物Lì wù pǔ 利物浦lì zǐ wù lǐ 粒子物理lì zǐ wù lǐ xué 粒子物理学lì zǐ wù lǐ xué 粒子物理學liàn wù 恋物liàn wù 戀物liàn wù kuáng 恋物狂liàn wù kuáng 戀物狂liàn wù pǐ 恋物癖liàn wù pǐ 戀物癖liáng shi zuò wù 粮食作物liáng shi zuò wù 糧食作物liǎng qī dòng wù 两栖动物liǎng qī dòng wù 兩棲動物liǎng xìng dòng wù 两性动物liǎng xìng dòng wù 兩性動物liè biàn chǎn wù 裂变产物liè biàn chǎn wù 裂變產物liè wù 猎物liè wù 獵物líng hún rén wù 灵魂人物líng hún rén wù 靈魂人物lǜ huà wù 氯化物lǔ huà wù 卤化物lǔ huà wù 鹵化物luǒ zǐ zhí wù 裸子植物luǒ zǐ zhí wù mén 裸子植物門luǒ zǐ zhí wù mén 裸子植物门luò yè zhí wù 落叶植物luò yè zhí wù 落葉植物màn shēng zhí wù 蔓生植物máo zhī wù 毛織物máo zhī wù 毛织物Mào wù 茂物mǐn gǎn wù zhì 敏感物質mǐn gǎn wù zhì 敏感物质mǒu wù 某物mù běn zhí wù 木本植物náng zhōng qǔ wù 囊中取物nǐ ā tuō pǐn yào wù 拟阿拖品药物nǐ ā tuō pǐn yào wù 擬阿拖品藥物niàng rè wù 酿热物niàng rè wù 釀熱物niè chǐ dòng wù 啮齿动物niè chǐ dòng wù 嚙齒動物nóng zuò wù 农作物nóng zuò wù 農作物ǒu chū wù 呕出物ǒu chū wù 嘔出物ǒu tù wù 呕吐物ǒu tù wù 嘔吐物pá chóng dòng wù 爬虫动物pá chóng dòng wù 爬蟲動物pá xíng dòng wù 爬行动物pá xíng dòng wù 爬行動物pái xiè wù 排泄物pái xiè wù 排泻物pái xiè wù 排瀉物páng rán dà wù 庞然大物páng rán dà wù 龐然大物pāo shè wù 抛射物pāo shè wù 拋射物pāo wù miàn 抛物面pāo wù miàn 拋物面pāo wù xiàn 抛物线pāo wù xiàn 拋物線piān xíng dòng wù 扁形动物piān xíng dòng wù 扁形動物piān xíng dòng wù mén 扁形动物门piān xíng dòng wù mén 扁形動物門pín wēi wù zhǒng 頻危物種pín wēi wù zhǒng 频危物种pō wù 泼物pō wù 潑物qì wù 器物qián wù 錢物qián wù 钱物qiāng cháng dòng wù 腔肠动物qiāng cháng dòng wù 腔腸動物qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng 強迫性儲物症qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng 强迫性储物症qīng yǎng huà wù 氢氧化物qīng yǎng huà wù 氫氧化物qíng huà wù 氰化物qiú zhuàng wù 球状物qiú zhuàng wù 球狀物quān zhuàng wù 圈状物quān zhuàng wù 圈狀物quán gǔ wù 全穀物quán gǔ wù 全谷物Quán guó Zhòng diǎn Wén wù Bǎo hù Dān wèi 全国重点文物保护单位Quán guó Zhòng diǎn Wén wù Bǎo hù Dān wèi 全國重點文物保護單位rén mín ài wù 仁民愛物rén mín ài wù 仁民爱物rén wù 人物rén wù miáo xiě 人物描写rén wù miáo xiě 人物描寫rén zhèng wù zhèng 人證物證rén zhèng wù zhèng 人证物证ròu shí dòng wù 肉食动物ròu shí dòng wù 肉食動物rú xíng dòng wù 蠕形动物rú xíng dòng wù 蠕形動物ruǎn tǐ dòng wù 軟體動物ruǎn tǐ dòng wù 软体动物sān pēi céng dòng wù 三胚层动物sān pēi céng dòng wù 三胚層動物shēn wài zhī wù 身外之物shén jīng shēng wù xué 神經生物學shén jīng shēng wù xué 神经生物学shèn chū wù 渗出物shèn chū wù 滲出物shēng wù 生物shēng wù cái liào 生物材料shēng wù cè dìng 生物测定shēng wù cè dìng 生物測定shēng wù chái yóu 生物柴油shēng wù chuán gǎn qì 生物传感器shēng wù chuán gǎn qì 生物傳感器shēng wù dà miè jué 生物大滅絕shēng wù dà miè jué 生物大灭绝shēng wù dàn yào 生物弹药shēng wù dàn yào 生物彈藥shēng wù duō yàng xìng 生物多样性shēng wù duō yàng xìng 生物多樣性shēng wù duō yuán huà 生物多元化shēng wù fǎn yìng qì 生物反应器shēng wù fǎn yìng qì 生物反應器shēng wù fēn xī fǎ 生物分析法shēng wù gāo fēn zǐ 生物高分子shēng wù gōng chéng 生物工程shēng wù gōng chéng xué 生物工程学shēng wù gōng chéng xué 生物工程學shēng wù huà xué 生物化学shēng wù huà xué 生物化學shēng wù huà xué jiā 生物化学家shēng wù huà xué jiā 生物化學家shēng wù huà xué zhàn jì 生物化学站剂shēng wù huà xué zhàn jì 生物化學站劑shēng wù huó huà xìng 生物活化性shēng wù jì liàng yí 生物剂量仪shēng wù jì liàng yí 生物劑量儀shēng wù jì shù 生物技术shēng wù jì shù 生物技術shēng wù jiǎn 生物碱shēng wù jiǎn 生物鹼shēng wù jiàng jiě 生物降解shēng wù jiè 生物界shēng wù jīng piàn 生物晶片shēng wù kē jì 生物科技shēng wù kǒng bù zhǔ yì 生物恐怖主义shēng wù kǒng bù zhǔ yì 生物恐怖主義shēng wù lì xué 生物力学shēng wù lì xué 生物力學shēng wù liàn 生物鏈shēng wù liàn 生物链shēng wù liàng 生物量shēng wù méi jiè 生物媒介shēng wù néng 生物能shēng wù qì tǐ 生物气体shēng wù qì tǐ 生物氣體shēng wù quān 生物圈shēng wù qún 生物群shēng wù rán liào 生物燃料shēng wù tǐ 生物体shēng wù tǐ 生物體shēng wù wǔ qì 生物武器shēng wù xìng 生物性shēng wù xué 生物学shēng wù xué 生物學shēng wù xué jiā 生物学家shēng wù xué jiā 生物學家shēng wù yī xué gōng chéng 生物医学工程shēng wù yī xué gōng chéng 生物醫學工程shēng wù zhàn 生物战shēng wù zhàn 生物戰shēng wù zhàn jì 生物战剂shēng wù zhàn jì 生物戰劑shēng wù zhì 生物質shēng wù zhì 生物质shēng wù zhì jì 生物制剂shēng wù zhì jì 生物製劑shēng wù zhì néng 生物質能shēng wù zhì néng 生物质能shēng wù zhì pǐn 生物制品shēng wù zhì pǐn 生物製品shēng wù zhōng 生物鐘shēng wù zhōng 生物钟shēng wù zhuān yī xìng 生物专一性shēng wù zhuān yī xìng 生物專一性shī wù rèn lǐng 失物認領shī wù rèn lǐng 失物认领shī wù zhāo lǐng 失物招領shī wù zhāo lǐng 失物招领shí cǎo dòng wù 食草动物shí cǎo dòng wù 食草動物shí chóng zhí wù 食虫植物shí chóng zhí wù 食蟲植物shí fǔ dòng wù 食腐动物shí fǔ dòng wù 食腐動物shí ròu dòng wù 食肉动物shí ròu dòng wù 食肉動物shí wù 实物shí wù 實物shí wù 拾物shí wù 食物shí wù fáng 食物房shí wù guì 食物柜shí wù guì 食物櫃shí wù jí yào pǐn guǎn lǐ jú 食物及药品管理局shí wù jí yào pǐn guǎn lǐ jú 食物及藥品管理局shí wù jiào xué 实物教学shí wù jiào xué 實物教學shí wù liàn 食物鏈shí wù liàn 食物链shí wù yóu 食物油shí wù zhòng dú 食物中毒shǐ qián gǔ qì wù 史前古器物shì cái ào wù 恃才傲物Shì jiè Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 世界野生生物基金会Shì jiè Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 世界野生生物基金會shì wù 事物shì wù 飾物shì wù 饰物shù xué wù lǐ 数学物理shù xué wù lǐ 數學物理shù xué wù lǐ xué 数学物理学shù xué wù lǐ xué 數學物理學shuāng qū pāo wù miàn 双曲抛物面shuāng qū pāo wù miàn 雙曲拋物面shuǐ hé wù 水合物sī chóu zhī wù 丝绸织物sī chóu zhī wù 絲綢織物sī zhī wù 丝织物sī zhī wù 絲織物sī zhuàng wù 丝状物sī zhuàng wù 絲狀物sì wù 祀物sì wù tāng 四物汤sì wù tāng 四物湯sōng san wù liào 松散物料sōng san wù liào 鬆散物料sù jiāo bào zhà wù 塑胶爆炸物sù jiāo bào zhà wù 塑膠爆炸物suǐ guò yǎng huà wù méi 髓过氧化物酶suǐ guò yǎng huà wù méi 髓過氧化物酶suì xiè chén jī wù 碎屑沉积物suì xiè chén jī wù 碎屑沉積物suǒ yǒu wù 所有物tàn huà wù 碳化物tàn náng qǔ wù 探囊取物tàn qīng huà hé wù 碳氢化合物tàn qīng huà hé wù 碳氫化合物tàn shuǐ huà hé wù 碳水化合物téng běn zhí wù 藤本植物tí xǐng wù 提醒物tiān dī Wú Chǔ , yǎn kōng wú wù 天低吳楚,眼空無物tiān dī Wú Chǔ , yǎn kōng wú wù 天低吴楚,眼空无物tiān jiā wù 添加物tiān tǐ wù lǐ 天体物理tiān tǐ wù lǐ 天體物理tiān tǐ wù lǐ xué 天体物理学tiān tǐ wù lǐ xué 天體物理學tiān tǐ wù lǐ xué jiā 天体物理学家tiān tǐ wù lǐ xué jiā 天體物理學家tián sè wù 填塞物tóu miàn rén wù 头面人物tóu miàn rén wù 頭面人物wài lái wù zhǒng 外來物種wài lái wù zhǒng 外来物种wán wù sàng zhì 玩物丧志wán wù sàng zhì 玩物喪志wàn wù 万物wàn wù 萬物wàn zú dòng wù 腕足动物wàn zú dòng wù 腕足動物wēi shēng wù 微生物wēi shēng wù xué 微生物学wēi shēng wù xué 微生物學wēi shēng wù xué jiā 微生物学家wēi shēng wù xué jiā 微生物學家wéi guǎn shù zhí wù 維管束植物wéi guǎn shù zhí wù 维管束植物Wéi jī wù zhǒng 維基物種Wéi jī wù zhǒng 维基物种wéi wù 唯物wéi wù lùn 唯物論wéi wù lùn 唯物论wéi wù zhǔ yì 唯物主义wéi wù zhǔ yì 唯物主義Wéi Yìng wù 韋應物Wéi Yìng wù 韦应物wén wù 文物wén wù jìng 文物径wén wù jìng 文物徑wěn dìng wù jià 稳定物价wěn dìng wù jià 穩定物價wū rǎn wù 污染物wú jī wù 无机物wú jī wù 無機物wú jǐ zhuī dòng wù 无脊椎动物wú jǐ zhuī dòng wù 無脊椎動物wú wù 无物wú wù 無物wú zhǔ shī wù 无主失物wú zhǔ shī wù 無主失物wǔ qì kě yòng wù zhì 武器可用物質wǔ qì kě yòng wù zhì 武器可用物质wù chǎn 物产wù chǎn 物產wù gè yǒu zhǔ 物各有主wù guǎn 物管wù guī yuán zhǔ 物归原主wù guī yuán zhǔ 物歸原主wù hòu 物候wù hòu xué 物候学wù hòu xué 物候學wù huà 物化wù huàn xīng yí 物换星移wù huàn xīng yí 物換星移wù jí bì fǎn 物极必反wù jí bì fǎn 物極必反wù jià 物价wù jià 物價wù jià zhǐ shù 物价指数wù jià zhǐ shù 物價指數wù jiàn 物件wù jìn qí yòng 物尽其用wù jìn qí yòng 物盡其用wù jìng 物鏡wù jìng 物镜wù jìng tiān zé 物竞天择wù jìng tiān zé 物競天擇wù lǐ 物理wù lǐ céng 物理层wù lǐ céng 物理層wù lǐ huà xué 物理化学wù lǐ huà xué 物理化學wù lǐ jié gòu 物理結構wù lǐ jié gòu 物理结构wù lǐ liàng 物理量wù lǐ liáo fǎ 物理疗法wù lǐ liáo fǎ 物理療法wù lǐ xìng zhì 物理性質wù lǐ xìng zhì 物理性质wù lǐ xué 物理学wù lǐ xué 物理學wù lǐ xué jiā 物理学家wù lǐ xué jiā 物理學家wù lǐ zhì liáo 物理治疗wù lǐ zhì liáo 物理治療wù lì 物力wù liào 物料wù liú 物流wù liú guǎn lǐ 物流管理wù měi jià lián 物美价廉wù měi jià lián 物美價廉wù pǐn 物品wù sè 物色wù shì 物事wù shì rén fēi 物是人非wù tǐ 物体wù tǐ 物體wù wù jiāo huàn 物物交换wù wù jiāo huàn 物物交換wù yè 物业wù yè 物業wù yè guǎn lǐ 物业管理wù yè guǎn lǐ 物業管理wù yè shuì 物业税wù yè shuì 物業稅wù yǐ lèi jù 物以类聚wù yǐ lèi jù 物以類聚wù yǐ lèi jù , rén yǐ qún fēn 物以类聚,人以群分wù yǐ lèi jù , rén yǐ qún fēn 物以類聚,人以群分wù yǐ xī wéi guì 物以稀为贵wù yǐ xī wéi guì 物以稀為貴wù yǔ 物語wù yǔ 物语wù yù 物欲wù yù shì jiè 物慾世界wù yù shì jiè 物欲世界wù zhèng 物證wù zhèng 物证wù zhì 物質wù zhì 物质wù zhì wén míng 物質文明wù zhì wén míng 物质文明wù zhì wén míng hé jīng shén wén míng 物質文明和精神文明wù zhì wén míng hé jīng shén wén míng 物质文明和精神文明wù zhì xiǎng shòu 物質享受wù zhì xiǎng shòu 物质享受wù zhǒng 物种wù zhǒng 物種wù zhǔ 物主wù zhǔ dài cí 物主代詞wù zhǔ dài cí 物主代词wù zhǔ xiàn dìng cí 物主限定詞wù zhǔ xiàn dìng cí 物主限定词wù zī 物資wù zī 物资wù zī gōng yìng 物資供應wù zī gōng yìng 物资供应xì bāo shēng wù xué 細胞生物學xì bāo shēng wù xué 细胞生物学xì kē lì wù 細顆粒物xì kē lì wù 细颗粒物xiān huó huò wù 鮮活貨物xiān huó huò wù 鲜活货物xiǎn hè rén wù 显赫人物xiǎn hè rén wù 顯赫人物xiǎn huā zhí wù 显花植物xiǎn huā zhí wù 顯花植物xiāng pèi wù 相配物xiǎo rén wù 小人物xiē xíng wù 楔形物xìn wù 信物xìng wù liàn 性物恋xìng wù liàn 性物戀xiōng wú sù wù 胸无宿物xiōng wú sù wù 胸無宿物xù zhuàng wù 絮状物xù zhuàng wù 絮狀物xuán fú wù 悬浮物xuán fú wù 懸浮物yán zhī wú wù 言之无物yán zhī wú wù 言之無物yán zhī yǒu wù 言之有物yǎn shēng wù 衍生物yáng wù 阳物yáng wù 陽物yǎng huà wù 氧化物yāo wù 妖物yào wù 药物yào wù 藥物yào wù xué 药物学yào wù xué 藥物學yào wù xué jiā 药物学家yào wù xué jiā 藥物學家yě shēng dòng wù 野生动物yě shēng dòng wù 野生動物yě shēng dòng zhí wù yuán 野生动植物园yě shēng dòng zhí wù yuán 野生動植物園yě shēng shēng wù 野生生物Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 野生生物基金会Yě shēng Shēng wù Jī jīn huì 野生生物基金會yě shēng zhí wù 野生植物yī lèi bǎo hù dòng wù 一类保护动物yī lèi bǎo hù dòng wù 一類保護動物yī qiè shì wù 一切事物yī wù 衣物yī wù guì 衣物柜yī wù guì 衣物櫃yī wù xiáng yī wù 一物降一物yí chuán wù zhì 遗传物质yí chuán wù zhì 遺傳物質yí wù 遗物yí wù 遺物yǐ wù yì wù 以物易物yì niàn yí wù 意念移物yì rán wù 易燃物yì rán wù pǐn 易燃物品yì shǐ dòng wù 役使动物yì shǐ dòng wù 役使動物yì wù 异物yì wù 異物yǐn huā zhí wù 隐花植物yǐn huā zhí wù 隱花植物yǐn qī dòng wù xué 隐栖动物学yǐn qī dòng wù xué 隱棲動物學yíng yǎng wù zhì 營養物質yíng yǎng wù zhì 营养物质yìng yòng wù lǐ 应用物理yìng yòng wù lǐ 應用物理yóu liào zuò wù 油料作物yóu wù 尤物yǒu jī huà hé wù 有机化合物yǒu jī huà hé wù 有機化合物yǒu jī wù 有机物yǒu jī wù 有機物yǒu shēng dú wù 有声读物yǒu shēng dú wù 有聲讀物yǒu tí dòng wù 有蹄动物yǒu tí dòng wù 有蹄動物yuán hé shēng wù 原核生物yuán hé shēng wù jiè 原核生物界yuán hé xì bāo xíng wēi shēng wù 原核細胞型微生物yuán hé xì bāo xíng wēi shēng wù 原核细胞型微生物yuán kǒu gāng jǐ zhuī dòng wù 圆口纲脊椎动物yuán kǒu gāng jǐ zhuī dòng wù 圓口綱脊椎動物yuán shēng dòng wù 原生动物yuán shēng dòng wù 原生動物yuán shēng shēng wù 原生生物yuán wù liào 原物料zá jiāo zhí wù 杂交植物zá jiāo zhí wù 雜交植物zá shí dòng wù 杂食动物zá shí dòng wù 雜食動物zá wù 杂物zá wù 雜物zāng wù 贓物zāng wù 赃物Zào wù zhǔ 造物主zào yán kuàng wù 造岩矿物zào yán kuàng wù 造岩礦物zhàng ài wù 障碍物zhàng ài wù 障礙物zhēn hòu shēng dòng wù 真后生动物zhēn hòu shēng dòng wù 真後生動物zhēn yè zhí wù 針葉植物zhēn yè zhí wù 针叶植物zhèng wù 證物zhèng wù 证物zhèng zhì rén wù 政治人物zhī wù 織物zhī wù 织物zhí wù 植物zhí wù huà xué chéng fèn 植物化学成分zhí wù huà xué chéng fèn 植物化學成分zhí wù jiè 植物界zhí wù niú yóu 植物牛油zhí wù qún 植物群zhí wù rén 植物人zhí wù rén zhuàng tài 植物人状态zhí wù rén zhuàng tài 植物人狀態zhí wù xué 植物学zhí wù xué 植物學zhí wù xué jiā 植物学家zhí wù xué jiā 植物學家zhí wù yóu 植物油zhí wù yuán 植物园zhí wù yuán 植物園zhí wù zhī fáng 植物脂肪zhí wù zhuàng tài 植物状态zhí wù zhuàng tài 植物狀態zhì ái wù 致癌物zhì ái wù zhì 致癌物質zhì ái wù zhì 致癌物质zhōng chǎn wù 終產物zhōng chǎn wù 终产物Zhōng guó Guó jiā Bó wù guǎn 中国国家博物馆Zhōng guó Guó jiā Bó wù guǎn 中國國家博物館Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn 中国历史博物馆Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn 中國歷史博物館zhǒng zi zhí wù 种子植物zhǒng zi zhí wù 種子植物zhòng wù 重物zhù wù 貯物zhù wù 贮物zhuāng shì wù 装饰物zhuāng shì wù 裝飾物zhuāng zhì wù 装置物zhuāng zhì wù 裝置物zhuàng wù 状物zhuàng wù 狀物zhuì wù 贅物zhuì wù 赘物zì yǎng shēng wù 自养生物zì yǎng shēng wù 自養生物zūn xián ài wù 尊賢愛物zūn xián ài wù 尊贤爱物zuò wù 作物