Có 1 kết quả:

wù zhǔ xiàn dìng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

possessive (in grammar)