Có 1 kết quả:

wù yǐ xī wéi guì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the rarer sth is, the greater its value (idiom)