Có 1 kết quả:

wù yǐ lèi jù ㄨˋ ㄧˇ ㄌㄟˋ ㄐㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) similar things come together (idiom); like draws like
(2) Birds of a feather flock together.