Có 1 kết quả:

wù jiàn

1/1

wù jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

object