Có 1 kết quả:

wù tǐ

1/1

wù tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) object
(2) body
(3) substance