Có 1 kết quả:

wù jià

1/1

wù jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (commodity) prices
(2) CL:個|个[ge4]