Có 1 kết quả:

wù lì

1/1

wù lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

physical resources (as opposed to labor resources)