Có 1 kết quả:

wù gè yǒu zhǔ

1/1

wù gè yǒu zhǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

everything has a rightful owner (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng