Có 1 kết quả:

wù pǐn

1/1

wù pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) articles
(2) goods
(3) materials