Có 1 kết quả:

wù huàn xīng yí

1/1

Từ điển phổ thông

vật đổi sao dời