Có 1 kết quả:

wù shì rén fēi

1/1

wù shì rén fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

things have remained the same, but people have changed

Một số bài thơ có sử dụng