Có 1 kết quả:

wù yè

1/1

wù yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) property
(2) real estate
(3) abbr. for 物業管理|物业管理[wu4 ye4 guan3 li3], property management