Có 1 kết quả:

wù yù

1/1

wù yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) material desire
(2) craving for material things