Có 1 kết quả:

wù yù shì jiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

the world of material desires (Buddhism)